สรุปผลการจัดซื้อ (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565
30 พฤศจิกายน 2564

470


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่