สำนักปลัด
 • นายกรกฏ มนต์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  รักษาราชกานแทน ปลัดเทศบาล

 • -ว่าง-

  รองปลัดเทศบาล

  รองปลัดเทศบาล

 • นายจเร ถำอุทก

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางพวงพิศ ปัญญาภา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายจเร ถำอุทก

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • พันจ่าเอกเด็ด ดวงนภา

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • นายอานนท์ ศรีชลาชัย

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวดวงหทัย มูลลี

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นายปภัสพงษ์ มณีรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานทะเบียน

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • นางสาววันดี ปราบเสถียร

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกนกกาญจน์ ทองโชติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายไพฑูรย์ ขำสม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวศิริวิมล เง็กลี้

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวแคร์เดียร์ กะด๊อดตี้

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวนัทธมน ชำปฏิ

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • นางสาวปวริศา อุตสาหะ

  ผู้ช่วยนิติกร

 • นางสาวศิรินภา วิจิตรจรรยา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานการเจ้าหน้าที่)

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายปรีชา สงวนหงษ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวศรีไพร ขำวงษ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายขจรศักดิ์ สารเนตร

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายศรีสุวรรณ เฟื่องสุข

  พนักงานดับเพลิง

 • นายธานิล โกมลมาลย์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอนุสรณ์ บัลลังก์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสวนิต อิ่มอภัย

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวกัญจน์ศยาน์ ม่วงสีสุก

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวธนภรณ์ พูนสินโภคทรัพย์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางปานแก้ว แซ่ลิ้ม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวศุภสุดา เนวะลา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายธีรพงศ์ ใหญ่ยอด

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวรพีพรรณ ไพศาล

  จ้างเหมาบริการ