กองการศึกษาฯ
 • ว่าที่ร้อยตรีนุกูล สัมฤทธิสุทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางสายพิณ เขมาคม

  ครู คศ.2

 • นางสาวกนกพร หาญณรงค์

  ครู คศ.2

 • นางสาวจิรดา โพธิวร

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวจันทร์ทิมา พิกุล

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางสาวนฤมล จันทร์หอม

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางสาวรุ่งอรุณ เรียนจันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวธนภรณ์ สุขสวัสดิ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนิชธาวัลย์ ศรีบุญเรือง

  คนงาน