กองช่าง
 • นายณัฐพล เรืองจิตร์

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

  นายช่างโยธา

 • นายณัฐพล เรืองจิตร์

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • นายศุภกิจ เพ่งจินดา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวชนันท์กานต์ รัศมีศาตพร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายทัตพล เล็กผลา

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายดุษฏี หุนสนธิ

  คนงาน

 • -ว่าง-

  คนงาน

  คนงาน

 • นายฤทธิชัย วิสุทธิแพทย์

  จ้างเหมาบริการ

 • นายวิษณุ ปานอินทร์

  จ้างเหมาบริการ

 • นายวัชร์ชัยนันท์ ชัยจริโชติ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายสาวิทธ์ ทักษ์คีรี

  จ้างเหมาบริการ

 • นายยุทธศักดิ์ อยู่สนอง

  จ้างเหมาบริการ