หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายกรกฏ มนต์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชกานแทน ปลัดเทศบาล

  เบอร์โทรศัพท์ 092-996-3399

 • -ว่าง-

  รองปลัดเทศบาล

  รองปลัดเทศบาล

 • นายจเร ถำอุทก

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  เบอร์โทรศัพท์ 063-805-6148

 • ว่าที่ร้อยตรีนุกูล สัมฤทธิสุทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 095-998-2453

 • นายณัฐพล เรืองจิตร์

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  เบอร์โทรศัพท์ 084-115-0832

 • ว่าที่ร้อยตรีนุกูล สัมฤทธิสุทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  เบอร์โทรศัพท์ 095-998-2453

 • นายกรกฏ มนต์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 092-996-3399