คณะผู้บริหาร
 • นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เบอร์โทรศัพท์ 065-961-6688

 • นางภารดี เธียรธวัช

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เบอร์โทรศัพท์ 081-806-2060

 • นายสุชาติ กะไชยวงษ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เบอร์โทรศัทพ์ 081-762-1752

 • นางสุมาลิน มุ่งชูเกียรติสกุล

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เบอร์โทรศัพท์ 092-923-6646

 • นายปราโมทย์ ประดิษฐผล

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  เบอร์โทรศัพท์ 091-539-5859

 • -ว่าง-

  ปลัดเทศบาล

  .

 • นายกรกฏ มนต์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

 • -ว่าง-

  รองปลัดเทศบาล

  .