กองสาธารณสุขฯ
 • นายกรกฏ มนต์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวรัตติยา วิจิตรสมบัติ

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  พยาบาลวิชาชีพ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายไพฑูรย์ หวานยืด

  คนงาน

 • นายผดุงเดช ปานอินทร์

  คนงาน

 • นายชยธร เกาะลอย

  คนงาน

 • นายพิศาล บัลลังก์

  คนงาน

 • นางสาวมัทนาวดี ปานอินทร์

  คนงาน

 • นางสาวศิขรินทร์ เฟื่องสุข

  คนงาน

 • นายณรงค์ศักดิ์ กำดัด

  คนงาน

 • นายเสนอ ศิริพงษ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปิยพงษ์ อลงกรณ์ภักดี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายไพบูลย์ บางชลา

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายนิรันต์ วิสุทธิแพทย์

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายนิรุทธิ์ วิสุทธิแพทย์

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายปฐมพงษ์ วันลาราษฎร์

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายสุรเดช สิงข์เขียว

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายวิชิต ทองแดง

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นางสาวสุภาวรรณ วิสุทธิแพทย์

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวธนภรณ์ ทองคำสุข

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวจิราพร นุ้ยทวี

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวเขมิกา อิ๊ดเส็ง

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวณัฏฐนิชา ขวัญอยู่

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวธันย์ชนก ปันนะระศรี

  จ้างเหมาบริการ