สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายอำพล สูญทุกข์

  ประธานสภาเทศบาล

 • นางสวาท ใจชื่น

  รองประธานสภาเทศบาล

 • นายนรินทร์ ปั้นทรัพย์

  เลขานุการสภาเทศบาล

 • นางสาวฉายา อาสน์สถิตย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นางพุดตาล ช่อลัดดา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายสมชาย เทียนธวัช

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายมานพ เนตรจักร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายบุญลือ อาสน์สถิตย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายธรรมศาสตร์ หอมสุวรรณ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายเกียรติ ถนอมกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายเกษม รอดมั่น

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นางสาวกาญจนา หอมฉุน

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2