ภาพกิจกรรม
การประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
19
12 กุมภาพันธ์ 2567

นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่โครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และติดตามการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ