การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
21 กุมภาพันธ์ 2566

23


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นางภารดี เธียรธวัช รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด นำเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประชุมหารือกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้บริเวณซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด
8 กุมภาพันธ์ 2566

85


เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้รับแจ้งความเดือดร้อนของราษฎรไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ บริเวณซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนหลายหลังคาเรือน และได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การขอขยายเขตกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลหนองเสม็ด ในเบื้องต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 พบว่ายังมีประชาชนที่ยังมิได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางในวันดังกล่าวและทั้งเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไข กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าวสืบเนื่องนั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลหนองเสม็ดจึงเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิจประจำวัน ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เอกสารแนบ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2670) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 มกราคม 2566

93


เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ระหว่างเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2670) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด

เอกสารแนบ
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด
17 มกราคม 2565

213


วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เชิญนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด ปลัดอำเภอเมืองตราด ผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ร่วมหารือการทำงานของของผู้ประกอบการรถบรรทุกดินที่ใช้เส้นทางในตำบลหนองเสม็ด และวางแนวทางแก้ไขปัญหารถบรรทุกดินขับเร็วหวั่นเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ รถบรรทุกดินที่ใช้เส้นทางบริเวณหน้าวัดหนองเสม็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจนส่งจังหวัดตราด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด กำนัน สารวัตรกำนันตำบลหนองเสม็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประเมินการใช้เส้นทางของรถบรรทุก พร้อมทั้งกำกับดูแลการใช้รถ ใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง การเช่าพื้นที่วันเขา (ร้าง)
29 ตุลาคม 2564

172


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้ประชุมหารือการเช่าพื้นที่วัดเขา (ร้าง) ในหมู่ที่ 7 ตำบลหนองเสม็ด ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอเมืองตราด ประธานในที่ประชุม นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด จัดการประชุมเพื่อให้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 พระสงฆ์วันสำดวน (พื้นที่ใกล้เคียงกับวัดเขาร้าง) ประชาชนในหมู่ที่ 7 กำนันตำบลหนองเสม็ด  ผู้บริหารเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมหารือการดำเนินงานเช่าพื้นที่วัดเขา (ร้าง) การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเช่า โดยมีจุดประสงค์การเช่าเพื่อเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของตำบลหนองเสม็ด และอนุรักษ์พื้นที่ที่คาดว่าเป็นโบราณสถานในตำบลหนองเสม็ด มีแนวทางปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึก หวงแหน รักษา สถานที่ ป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 และประชาคมตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
20 ตุลาคม 2564

170


เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรทุกเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 การจัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือใยการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เทศบาลตำบหนองเสม็ด ได้จัดทำการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 7 หมู่บ้าน ภายในวันเดียว

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 ตุลาคม 2564

172


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เป็นประธานกรรมการ ผู้บริการเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา