รายงานทางการคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567
4 มกราคม 2567

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ตุลาคม 2566

88


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566
4 ตุลาคม 2566

94


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566
3 กรกฎาคม 2566

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566
3 เมษายน 2566

91


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
10 มีนาคม 2566

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566
3 มกราคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566
3 มกราคม 2566

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 ธันวาคม 2565

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566
30 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565
3 ตุลาคม 2565

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม
31 สิงหาคม 2565

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม
31 กรกฎาคม 2565

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2565

107


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน
30 มิถุนายน 2565

89


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม
31 พฤษภาคม 2565

89


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน
30 เมษายน 2565

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีเมษายน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565
12 เมษายน 2565

101


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม
31 มีนาคม 2565

81


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2565

86


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ