การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตราฐานทางจริยธรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 กุมภาพันธ์ 2565

0


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

 

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในองค์กรนั้น ๆ  ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์สุจริต และคาดหวังจากประชาชนว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐ' ต้องรับผิดชอบดูแลจัดการ ตัดสินใจ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น  การทำงานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์ คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กร เพราะการดำเนินการตามกิจกรรมใด ๆ ไม่มีใครสามารถทำได้สำเร็จเพียงผู้เดียว และการที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับที่จะให้ความร่วมมือจำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ จำเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้นผู้ปฏิบัติงานเองจำเป็นต้องมีขวัญและกำลังใจในการทำงานสามารถที่จะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกำลังใจในการทำงานดีแล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภา และมีความสุข ความมั่นใจสนองภารกิจของหน่วยงานได้อย่างดียิ่ง

เอกสารแนบ
โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประกาศ เจตนารมณ์ การทุจริตและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต
28 มกราคม 2565

0


วันที่ 18 และ 28 มกราคม 2565 ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามแผนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน มีการกล่าวคำปฏิญาณตน เสวนาการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมไทย เกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ไม่รับสินบน ไม่รับของขวัญ ของฝากต่าง ๆ สร้างความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ใช้ช่องทางออนไลน์ในการบริการประชาชน มีใจให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประชาชนตำบลหนองเสม็ด จำนวน 50 คน

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโชน์ทับซ้อน
25 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโชน์ทับซ้อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ