คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างคัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
30 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
30 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการ การรับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีการศึกษา 2566
22 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือหลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุม
25 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน งานสุขาภิบาล
1 มีนาคม 2566

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน งานสุขาภิบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การให้บริการจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอยสำหรับประชาชน
1 มีนาคม 2566

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน การให้บริการจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอยสำหรับประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
1 กุมภาพันธ์ 2566

96


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำร้องขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการ การรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565
1 กุมภาพันธ์ 2566

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการให้บริการ การรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการการให้บริการประชาชน ทะเบียนพาณิชย์
27 กันยายน 2565

113


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือประชาชนงามซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง
13 มกราคม 2565

200


คู่มือสำหรับประชาชนน

งานที่ให้บริการ : งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

 

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
13 มกราคม 2565

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
13 มกราคม 2565

253


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ได้ที่นี่

Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
31 ธันวาคม 2564

223


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

 

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการด้านสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
31 ธันวาคม 2564

316


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
31 ธันวาคม 2564

270


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
1 ธันวาคม 2564

244


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานการให้บริการของกองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
1 ธันวาคม 2564

311


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนภูมิลดขั้นตอนการรับบริการด้านสาธารณสุขฯ
1 ตุลาคม 2563

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนภูมิลดขั้นตอนการรับบริการด้านสาธารณสุขฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือบริการงานจัดเก็บรายได้
26 ตุลาคม 2562

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือบริการงานจัดเก็บรายได้ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชน
2 ตุลาคม 2562

209


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ