กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
25 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2558
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559 ได้ที่นี่
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ พ.ศ.2559
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ พ.ศ.2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที 9 พ.ศ.2553
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที 9 พ.ศ.2553 ได้ที่นี่
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที 9 พ.ศ.2553
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที 9 พ.ศ.2553 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ