วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจ
13 กรกฎาคม 2566

0


  1. จัดบริการขั้นพื้นฐาน ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ฯลฯ ให้เพียงพอและทั่วถึง โดยคำนึงถึงระบบผังเมืองรวมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
  2. ปรับปรุงพัฒนาให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยและตามระบบผังเมือง
  3. ดูแลด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชนการดูแลเฝ้าระวังโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
  4. ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว
  5. บริหารงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีการสร้างความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในตำบลและการท่องเที่ยว
  6. ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ดให้เป็นคนมีวินัย รักถิ่นที่อยู่อาศัยเสริมสร้างให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย มีความสามัคคี
  7. ส่งเสริมด้านการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. เสริมสร้างให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก่อเกิดปัญหาในการเรียนรู้ คิดเป็นทำเป็น แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ได้

 

วิสัยทัศน์
22 พฤศจิกายน 2559

0


" สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี

รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง "