งานเลือกตั้ง 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาฃิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาฃิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
10 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง แก้ไขกำหนดสถานที่ปิดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
10 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง แก้ไขกำหนดสถานที่ปิดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
6 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการกการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
4 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการกการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
4 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการกการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
4 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้อำนวยการกการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ