การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2567
8 ธันวาคม 2566

0


ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด นำโดยนายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายสุชาติ กะไชยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด รองประธาน พร้อมด้วยเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 7 ตำบลหนองเสม็ด สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยร่วมรับชม การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. โดยปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกับนำกล่าวเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกันภาพถ่าย จากนั้นได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำผลคะแนนการประเมิน ITA 2566 ปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ปรับปรุงผลการประเมิน เพื่อผลักดันค่าคะแนน ITA ของหน่วยงานให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของการประเมิน โดยเฉพาะแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือที่เรียกว่า OIT ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้เข้ามามีบทบาท ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น

การประชุมประกาศและมอบนโนบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
30 มกราคม 2566

0


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด พร้อมด้วยนายสุชาติ กะไชยวงษ์ นางภารดี เธียรธวัช รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด นายธนาชิต ไกรวาสน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุมาลิน มุ่งชูเกียรติสกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ ประธานที่ประชุม ได้ประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบนโยบายดังกล่าวให้แก่ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดนำไปปฏิบัติ

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ การสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จึงประกาศนโยบาย "เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จะเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"