แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565
1 มิถุนายน 2564

824


 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565

เอกสารแนบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
28 มิถุนายน 2562

897


ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการ     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561-2565)
14 มิถุนายน 2562

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ