นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้”
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
25 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
30 มกราคม 2566

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19 มกราคม 2565

136


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้”
4 มกราคม 2565

286


นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้ โดยยนายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

ให้นโยบายไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน

                  เพื่อให้ข้อราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดีมีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

                  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้”
เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภาคนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ปรากฏตามเอกสารแนบ

                  ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาตำบลหนองเสม็ดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

 

เอกสารแนบ
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
1 กรกฎาคม 2564

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่