การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประกาศ เจตนารมณ์ การทุจริตและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต
28 มกราคม 2565

162


วันที่ 28 มกราคม 2565

นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ประชาชนในตำบลหนองเสม็ด โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น กำหนดมาตรการ มอบนโยบายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปฏิบัติงานและร่วมปฏิญาณตน 

 

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้เป็นมีวันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามมิตขององค์การสหประชาติ โดยประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ซึ่งปัจจุบันพบว่าการทุจริตในสังคมไทยส่งผลเสียต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศบาล รูปแบบการทุจริตจากเดินที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การไม่แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ส่งผลลบตาอสภาพสังคมไทยและการเป็นแบบอย่างในเชิงลบแก่คนทั่วโลก และเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

เทศบาลตำบลหนองเสม็ดจึงได้จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตขึ้น เป็นกิจกรรมเพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามกรอบแนวคิดเพื่อให้ประชาชน เข้าร่วมเป็นกลไลในการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านการทุจริตในชุมชน โดยจัดกิจกรรมปฏิญาณตนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนและประชาชนทั่วประเทศ ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริต และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริตคอรัปชั่น

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝันค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชน

3. เพื่อสร้างเครือข่ายในชุมชน ร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน

4. เพื่อส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในชุมชน

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. คณะผู้บริหาร

2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

3. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน

4. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

5. ประชาชนในตำบลหนองเสม็ด

รับมอบนโยบายและประกาศเจตจำนงและร่วมปฏิญาณตน ในครั้งนี้

 

 

ผู้บริหารประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
18 มกราคม 2565

184


เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น

1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติงานที่โปร่งใสถูกต้อง ตรวจสอบได้ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

2. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชี้ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

3. นำนโยบาย No Gift Plicy ไปสู่การปฏิบัติ ไม่รับ-ไม่ให้  รณรงค์ให้ข้าราชและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ทุกระดับ งบรับของขวัญจากบุคคลภาคนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ปรับปรุง/ทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ กำหนดให้เป็นช่องทางหลักในการรับข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

6. การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมิน ITA ในปี 2565 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าปี 2564

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดและเจ้าหน้าที่ฯ ได้นำรถฉุกเฉิน (อบจ.) ออกไปให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
15 มกราคม 2565

8


วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 22.45 น.
นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดและเจ้าหน้าที่ฯ
ได้นำรถฉุกเฉิน (อบจ.) ออกไปให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาลตราดกลับบ้านพักหมู่ที่ 4 เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง)
โดยไดัรับการประสานงานจาก รพ.สต.หนองเสม็ด และญาติผู้ป่วย