การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7
28 กุมภาพันธ์ 2567

0


ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด 

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล และข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

            เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด 

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล และข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

            เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5
22 มกราคม 2567

0


ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด 

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

             อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล และข้อ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

            เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
14 ธันวาคม 2566

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
13 พฤศจิกายน 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
9 ตุลาคม 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 21
29 กันยายน 2566

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 21 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20
28 กันยายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 19
26 กันยายน 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 19 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18
18 กันยายน 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 18 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17
6 กันยายน 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16
31 สิงหาคม 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 16 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6
31 สิงหาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15
22 สิงหาคม 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ