หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4)
27 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
14 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง
7 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
7 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ พนักงานในสังกัด
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ พนักงานในสังกัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรับโอน (ย้าย) พนักงานและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
18 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับโอน (ย้าย) พนักงานและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
8 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา
19 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
18 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ