งานพัฒนาชุมชน
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด สมัครเข้าร่วมจัดตั้ง "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
5 ตุลาคม 2566

26


ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด

สมัครเข้าร่วมจัดตั้ง "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด"

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติ

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ดตามทะเบียนบ้าน

2. อายุ 60 ปีขึ้นไป

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เอกสาร//หลักฐาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

สถานที่รับสมัคร : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ตุลาคม 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ตุลาคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรยชื่อผู้มีสิิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2
1 มิถุนายน 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2566
31 พฤษภาคม 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
31 พฤษภาคม 2566

38


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
16 มีนาคม 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ