สรุปผลการจัดซื้อ (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
5 กันยายน 2565

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่