ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับการจ้างประกอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถชมวิว จำนวน 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
20 มีนาคม 2567

1006