ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
20 มีนาคม 2567

940