ข่าวประชาสัมพันธ์
สายเปย์ - ให้เงิน - ให้ทอง - ให้ของไปแล้วขอคืนได้ไหม?
27 มีนาคม 2567

12


สายเปย์ - ให้เงิน - ให้ทอง - ให้ของไปแล้วขอคืนได้ไหม?

3 เหตุ “ผู้รับ” ประพฤติเนรคุณ ผู้ให้ขอคืนการให้ได้...
- ผู้รับ : ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา
- ผู้รับ : ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
- ผู้รับ : บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ยากไร้และผู้รับสามารถจะให้ได้
.
7 เหตุ “ผู้ให้” ใช้สิทธิ์ขอคืน การให้ไม่ได้...
- ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้
- ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน
- ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
- ให้ในการสมรส
- ผู้ให้ ให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณ
- เวลาผ่านไปแล้ว 6 เดือน นับแต่ทราบเหตุประพฤติเนรคุณ
- ผู้ให้ ฟ้องคดีหลัง 10 ปี นับแต่วันเกิดเหตุประพฤติเนรคุณ
.
ทายาทของผู้ให้ ถอนคืนการให้ได้ (กรณีผู้รับฆ่าผู้ให้ตาย/กีดกันผู้ให้ ไม่ให้ถอนคืนการให้) ตามมาตรา 532
.
ที่มา :
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 531 – 536