ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
28 มีนาคม 2567

16


หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบ 
หัวข้อ เสริมแกร่ง SMEs เจาะลึกวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดข้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ใต้ กรุงเทพมหานคร"
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.)