งานกิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
19 ธันวาคม 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
19 ธันวาคม 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
15 พฤศจิกายน 2566

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
9 พฤศจิกายน 2566

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
9 พฤศจิกายน 2566

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
7 พฤศจิกายน 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
7 พฤศจิกายน 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
29 กันยายน 2566

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
22 กันยายน 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
22 กันยายน 2566

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
29 สิงหาคม 2566

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
17 สิงหาคม 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
17 สิงหาคม 2566

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 สิงหาคม 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
9 สิงหาคม 2566

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
27 กรกฎาคม 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
24 กรกฎาคม 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
29 พฤษภาคม 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ