คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
30 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
30 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำแผน)
25 มีนาคม 2567

195


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มืิดารปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน (การจัดทำแผน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานนิติการ
25 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือในการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีการศึกษา 2566
25 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
22 มีนาคม 2567

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
22 มีนาคม 2567

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 มีนาคม 2566

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาล
1 มีนาคม 2566

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอย
1 มีนาคม 2566

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
28 กุมภาพันธ์ 2566

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง
28 กุมภาพันธ์ 2566

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
28 กุมภาพันธ์ 2566

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
27 กุมภาพันธ์ 2566

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
27 กุมภาพันธ์ 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
27 กุมภาพันธ์ 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำงบประมาณ)
22 กุมภาพันธ์ 2566

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (การจัดทำงบประมาณ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
10 กุมภาพันธ์ 2566

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ