ดาวน์โหลดเอกสารติดต่อราชการ
คำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล
25 ตุลาคม 2566

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำร้องขอเบิก/ขอความอนุเคราะห์ด้านสาธารณสุข
25 ตุลาคม 2566

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำร้องขอเบิก/ขอความอนุเคราะห์ด้านสาธารณสุข ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำร้องขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
25 ตุลาคม 2566

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำร้องขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานการให้บริการการแพทย์ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS)
25 ตุลาคม 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานการให้บริการการแพทย์ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (EMS) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
11 กุมภาพันธ์ 2565

158


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
11 กุมภาพันธ์ 2565

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
10 มิถุนายน 2564

226


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป" กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มคำร้องขอเบิก
9 มิถุนายน 2564

206


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "แบบฟอร์มคำร้องขอเบิก" กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

 

เอกสารแนบ
แบบคำร้องขอเข้าดู/สำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
7 มิถุนายน 2564

232


ผู้ขอรับบริการสามารถ download แบบคำร้องขอเข้าดู/สำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

 

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ราชการ
30 พฤศจิกายน 542

202


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ราชการ" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มขอยืมพัสดุราชการ
30 พฤศจิกายน 542

202


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "แบบฟอร์มขอยืมพัสดุราชการ" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ
คำร้องทั่วไป/ร้องเรียน
30 พฤศจิกายน 542

239


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "คำร้องทั่วไป/ร้องเรียน" กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
30 พฤศจิกายน 542

226


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ดกรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ
คำร้องขอให้ตัดต้นไม้
30 พฤศจิกายน 542

211


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "คำร้องขอให้ต้นไม้" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ
แบบขอเข้ารับฟังการประชุมสภา
30 พฤศจิกายน 542

200


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "แบบขอเข้ารับฟังการประชุมสภากรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ
คำขอน้ำใช้อุปโภค
30 พฤศจิกายน 542

188


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "คำขอน้ำใช้อุปโภคกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน
และยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

การยื่นคำขอน้ำใช้อุปโภค ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด

เอกสารแนบ
คำร้องขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล
30 พฤศจิกายน 542

250


ผู้ขอรับบริการสามารถ download "คำร้องขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล"   กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน
ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay


เจ้าหน้าที่ให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล วันจันทร์ -  ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. (ให้บริการตามคิว)

เอกสารแนบ
คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน
30 พฤศจิกายน 542

178


ผู้ขอรับบริการสามารถ Download "คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน" ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

กรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือ Line @207welay

เอกสารแนบ