มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ.2565
26 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
11 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ