แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31 มกราคม 2566

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน (จัดการ) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 มกราคม 2565

253


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองเสม็ด มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทางวางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2563-2566) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชัน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ววนในการตรวจสอบระวัง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้อนเรียนการทุจริตโดยได้รวบรวมแนวทางการดำเนินการ้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต
10 มีนาคม 2563

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564
23 พฤษภาคม 2562

312


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ